Wie is Jezus

De vraag die je je het beste kunt stellen is: “wie is Jezus voor mij?”
Jezus zegt zelf het volgende:

“Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt.
Zoek en u zult vinden wat u zoekt.
Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.
Want ieder die bidt, ontvangt.
Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt,
gaat de deur open.”

Mattheus 7:7-8 (het boek)

Het antwoord op deze vraag, kun je in deze tekst vinden. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Als je wilt weten wie Jezus is, is het belangrijk om eerst op zoek te gaan.

In de bijbel kun je lezen over Jezus. In het Woord vind je wie Jezus is.  Jezus is voor ons een mens geworden.

 Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de Hemelse Vader.

Johannes 1:14 (het boek)

Het boek Johannes is geschreven door Johannes zelf. Een leerling van Jezus. Hij trok op met Jezus in zijn leven en was ooggetuige van wie Jezus is. Vanuit zijn ervaring heeft hij opgeschreven wie Jezus is. Johannes zegt het volgende over Jezus: “Jezus is de enige Zoon van God de Vader.”  God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gebracht. God heeft dit gedaan om Zijn perfecte plan uit te voeren.

De mens die uit stof van de aarde gemaakt is (Genesis 2:7), geplaatst is in de hof van Eden, wandelde met God. In de hof van Eden was er geen zonde. God maakte de mens met een vrije wil om te kiezen. Daarom plantte God een boom in de hof, waar de mens niet van mocht eten. De mens zou anders het verschil tussen goed en kwaad weten. God zei tegen de mens dat je niet mag eten van deze boom. De mens had wel de vrijheid om dit wel of niet te doen. De mens koos ervoor om van de boom te eten en ontdekte  het verschil tussen goed en kwaad. Zo is de zonde in de mens gekomen. Als er zonde is in je leven, dan staat de zonde tussen jou en God in. God kon in het begin wandelen met de mens in de hof. Door de zonde was dit niet meer mogelijk. De zonde stond tussen God en de mens in. Hier moest een oplossing voor komen. Anders kon de mens nooit meer bij God komen.

Zonde zorgt ervoor dat je geen contact kunt hebben met God de Vader. In de bijbel kun je het volgende erover lezen:

“De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” 

Romeinen 6 : 23 (het boek)

Alleen door genade kun je het eeuwige leven ontvangen. Oftewel het contact met God wordt hersteld, zoals God het bedoeld heeft. De genade is gekomen door Jezus die aan het kruis is gestorven voor jouw zonde. Nog een tekst om het duidelijker te maken.

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 

2 Korintiers 5 : 21 (het boek)

Door wat Jezus heeft gedaan, heeft God ons nu het recht gegeven om naar Hem toe te gaan. Voor eeuwig kunnen we weer bij Hem zijn. Tot slot wil ik je vertellen hoe je ervoor zorgt dat dit ook voor jouw leven kan zijn. De volgende tekst uit de bijbel vertelt.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.” 

Johannes 3:16

Je hebt Jezus nodig in je leven om weer tot God de Vader te komen. En daarom is het belangrijk een keuze te maken voor Jezus. Zodat Jezus in je leven kan komen. Jezus verandert je leven op het moment dat Hij in je leven komt.

Wil je meer hierover weten? Stuur ons een mail via info@familiekerkruach.nl
Of kom langs in onze samenkomst, we praten graag met je hierover verder.